Napisz do mnie! marcela@slowemskutecznie.pl

Polityka prywatności i plików cookies

Prywatność odwiedzających mojego bloga jest dla mnie bardzo istotna, dlatego dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Poniższa polityka prywatności i plików cookies wyjaśnia co robię z Państwa danymi osobowymi w związku z korzystaniem ze strony www.

Niniejsza strona www służy prezentowaniu przeze mnie treści poświęconych copywritingowi, książkom i szeroko rozumianemu pisarstwu, moich opinii i spojrzenia na temat, a także przedstawieniu świadczonych przeze mnie usług i do umożliwienia Państwu kontaktu ze mną.

 

I Administrator

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późn. zm. (dalej RODO), informuję, że Administratorem Danych Osobowych jestem ja -Marcela Piekar, ul. Zajęcza 43, 43-400 Cieszyn.

Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio ze mną jako Administratorem za pośrednictwem e-mail: marcela@slowemskutecznie.pl

II Podstawa prawna do przetwarzania (wykorzystywania) danych

Przetwarzam Państwa dane osobowe, do których uzyskałam dostęp poprzez następujące formy kontaktu z Państwa strony bądź programy:

–  Komentarze. Komentarze udostępniane są przez Państwa dobrowolnie, ich umieszczenie na stronie przez Państwa stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w nich podanych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

–  Newsletter. Celem zapisania się do Newslettera muszą Państwo podać swój adres e – mail za pośrednictwem formularza zapisu, podanie danych jest dobrowolne i niezbędnę w celu przesyłania Państwu newslettera, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu Subskrypcji Newslettera, czyli otrzymywania w formie elektronicznej informacji o działalności i aktywności bloga, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

–  E – mail. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazują mi Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda wynika z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

–  Formularz kontaktowy. Dane przekazane mi podczas skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu odpowiedzi na kontakt, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego .

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych uzyskanych w w/w sposób jest Państwa zgoda.

– Google Analytics i Google AdWords. Używam Google Analytics i Google AdWords dla celów statystycznych i marketingowych w celu ulepszenia działania bloga więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#about

-Google Analytics. Strona korzysta z usługi Google Analytics, która zbiera i przetwarza dane na zasadach określonych w polityce prywatności Google, którą znajdziecie Państwo pod następującym adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Więcej na ten temat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– Google Adwords. Z pomocą Google Adwords promuję moją stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystuję również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej na ten temat: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785.

– Formularz zamówienia. Dane przekazane mi podczas składania przez Państwa zamówienia niezbędne dla realizacji przeze mnie usług na zasadach określonych w regulaminie usług (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. przetwarzanie następuje na podstawie umowy, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

-Portale społecznościowe. Na stronie są umieszczone wtyczki (adresy) do portali społecznościowych tj. Facebook i Instagram. Po kliknięciu na adres portalu społecznościowego zostaną Państwo przekierowani do jego serweru. Państwa dane po kliknięciu będą przetwarzane przez dany portal.

Celem ochrony Państwa danych poniżej podaję zasady prywatności dla:

-Facebook- https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

– Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

III Zakres zbierania danych

Danymi osobowymi przetwarzanymi przeze mnie jako Administratora są: imię i nazwisko (nie zawsze tylko jeżeli zostanie ono przez Państwa podane chyba, że dotyczy zamówienia i realizacji usługi), nick, adres-mail, adres IP.

W przypadku zamówienia Usługi: imię i nazwisko, adres, numer NIP tj. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Google Analitics przetwarza dane osobowe takie jak adres IP, lokalizacja, szerokopojęta aktywność w internecie.

 

IV Cel zbierania danych

Powyższe dane będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie Usług w celu kontaktu, złożenia oferty, przesłania zamówionej informacji handlowej, przesłania newslettera, przyjęcia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, realizacji usługi, spersonalizowania bloga dla Państwa.

Google Analitics jest urządzenie służące do generowania statystyk z odwiedzin na stronie internetowej, które przetwarza dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO.

V Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych

 1. Zgodnie z RODO podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda. W związku z czym mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a także przysługuje Państwu prawo do:
 2. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. b) sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, poprzez poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych lub uzupełnienie o nowe dane,
 4. c) usunięcia danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, w tym w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 5. d) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 6. e) przesłania danych osobowych do innego administratora, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 7. f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
 8. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego -na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które dokonane zostały zgodnie z art. 16, art. 17 ust.1 i art. 18 RODO, informowany jest każdy odbiorca, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Osoba, której dane dotyczą – jeżeli tego zażąda – informowana jest o tych odbiorcach.
 10. Jako administrator zastrzegam sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 11. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą dokonać Państwo poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na mój adres mailowy.
 12. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres marcela@slowemskutecznie.pl.

VI Czas przechowywania danych

Państwa dane podane w trakcie kontaktu będą przetwarzane do czasu zakończenia naszej korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Państwa dane podane w związku z zamówioną informacją handlową (newsletter) będą przechowywane do momentu cofnięcia Państwa zgody jednak nie dłużej niż przez 10 lat

Państwa dane przetwarzane w związku z korzystaniem z usług na zasadach określonych w Regulaminie Usług, będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Państwem, a mną umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.

VII Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale pozostaje niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Dane pozostaję niezbędne do skutecznego do kontaktu z Administratorem czy też otrzymywania ode mnie zamówionych komunikatów marketingowych, newslettera.

VIII Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biurach rachunkowego, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotów świadczącego usługi windykacyjne, a także w celu należytego świadczenia usług,

IX Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Na moim blogu korzystam z Google Analytics i Google AdWords, dlatego też Państwa dane dotyczące aktywności na stronie i podstronach będą przekazywane i przechowywane w USA.  Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Google Analytics i Google Adwords są domyślnie włączone na tym blogu, jednak włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Można je również wyłączyć za pomocą ustawień w przeglądarce.

Dane będą transferowane poza EOG w związku z powierzeniem danych do Google. Google otrzymał certyfikat potwierdzający, że przetwarzana dane zgodnie z wymaganiami Tarczy prywatności UE-USA).

X Zautoamtyzowanie podejmowania decyzji, profilowanie:

Dane osobowe są zbierane w sposób bezpośredni tj. zostały wprost przez Państwa podane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą urządzeń elektronicznych. Dane mogą być profilowane.

XI Polityka plików cookies

 1. Informacje ogólne

Moja strona korzysta z plików cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Państwo korzystają z tej strony.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystywane są do prawidłowego działania strony, bloga, w celu spersonalizowania zawartości strony do Państwa preferencji, ale również w celach statystycznych i analitycznych.

Wykorzystuję zarówno cookies sesyjne (pliki tymczasowe, które przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki), jak i pliki cookies trwałe, (pliki przechowywane są w komputerze użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika).

Pliki cookies nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzeń czytelnika, nie pozwalają również na identyfikację Państwa osoby.

 1. Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.

 1. Usuwanie plików cookie z urządzenia

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć – wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).

Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

 1. Blokowanie plików cookies.

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Korzystanie z bloga będzie nadal możliwe, lecz funkcje, które wymagają plików cookies będą niedostępne.

 1. Pliki Google Analytics oraz Google AdWords

Korzystam z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promuję moją stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystuję również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin mojej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na mojej stronie, jak i w sieciach reklamowych moich partnerów, w tym Google do Twoich potrzeb i upodobań. Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie Pomocy Google AdWords https://support.google.com/google-ads/answer/2407785

Korzystam również z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witrynami klientów Google Analytics. Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich. Więcej informacji na ten temat w tym jak zablokować urządzenia znajda Państwo tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

XII Zmiany polityki prywatności.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej jej wersji na stronie ze wskazaniem daty wejścia w życie.

Data wejścia w życie: 30.08.2020 roku.

Ostatnio na blogu

12 kwi
Słowem – o copywritingu

Jakie wyróżniamy rodzaje tekstów w copywritingu? Poznaj 4 najważniejsze

Chcesz poznać 4 najpopularniejsze rodzaje tekstów w copywritingu? Sprawdź koniecznie artykuł.
Czytaj dalej
12 lut
Słowem – o copywritingu

3 powody, dla których warto pisać treści na swoją stronę

Jakie korzyści płyną z publikowania treści na swojej stronie? Sprawdź kilka powodów!
Czytaj dalej